ON-LINE NYOMKÖVETŐ SZOLGÁLTATÁS
Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja a szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és az 1.1. pontban meghatározott szolgáltatást igénybe venni kívánó előfizető (a továbbiakban: Előfizető) között létrejövő Online Nyomkövető Egyedi Szolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés) általános szerződési feltételeinek, valamint a szerződő Felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása.

I. Alapfogalmak

Szolgáltató a Mobile LBS Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7625 Pécs, István utca 7. 1. em. 6., cégjegyzékszám: 02-09-078039, adószám: 23560897-2-02) ami a Szolgáltatási Szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtja az Előfizetőnek.

Előfizető az természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéb szervezet aki gazdasági vagy szakmai tevékenységének keretei között vagy azon kívül veszi igénybe a szolgáltatási szerződés tárgyát képező szolgáltatást.

Szolgáltatási Szerződés a szolgáltatás nyújtásának tárgyában a szolgáltató és előfizető között létrejött szerződés. A műholdas helymeghatározó és nyomkövető szolgáltatást ezen szerződés alapján nyújtja az előfizető részére, aki a meghatározott feltételeket köteles betartani, a szolgáltatási díjat pedig megfizetni.

II. A Szerződés tárgya,
a Szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltételei

2.1. A szerződés tárgya a nyomkövető eszközök által küldött adatok központi tárolását és interneten keresztüli lekérését lehetővé tévő rendszerhez való hozzáférés biztosítása (a továbbiakban: Szolgáltatás).

2.2.  A Szolgáltató a kliens szoftver felhasználási jogával kapcsolatban jogszavatosságot vállal.

2.3. A Szolgáltatási Szerződés vonatkozásában a Szolgáltató által biztosított, műholdas és gsm adóvevő tekintendő egy GPS eszköznek, ami által a szolgáltatás igénybe vehető. További kiegészítő eszközök a megrendelő lapon vannak rögzítve.

2.4. A WEB-es kliens használatához nem szükséges telepítés. A támogatott böngészők: FireFox, Chrome, Internet Explorer, Safari.

2.5. A gépkocsiba szerelhető GPS modul ki- és beszerelés költségét az Előfizető köteles viselni.

2.6. A GPS modulhoz áramkör megszakító relé kapcsolható, amely az Előfizető rendelkezésére bocsátott SMS parancs és egyedi jelszó útján vezérelhető. Az áramkör megszakítást az Előfizető saját mobiltelefonjáról egy SMS üzenet formájában kezdeményezheti. A relé bekötési helye – tekintettel a gépkocsi más egységeinek leállításából eredő balesetokozási kockázatokra – kizárólag a jármű önindító berendezési helye lehet, melynek segítségével tiltás esetén a jármű elindítása meggátolható.

2.7. Szolgáltató a GPS modul nem megfelelő beszereléséből eredő károkért felelősségét kizárja, tekintettel arra, hogySzolgáltatóval szerződött és általa ajánlott szerelőpartnerek garanciát vállalnak arra, hogy az elvégzett szerelési munkák a Szolgáltató előírásainak megfelelőek, a járművekben károsodást nem okoznak. A szolgáltató nem vállal felelősséget a burkolat megbontásából származó garancia vesztésért.

Továbbá az Előfizető felelős minden olyan kárért és más jogkövetkezményért, amely a gépkocsi önindítótól eltérő egységének/alkatrészének (pl. üzemanyag pumpa, motor, stb.) leállítása miatt vagy azzal összefüggésben keletkezik. Előfizető a letiltás funkciót minden esetben a személy- és vagyonbiztonság sérelmének elkerülését szem előtt tartva köteles gyakorolni.

III. A Szerződés létrejötte, időtartama

3.1. A Szolgáltatási Szerződést az Előfizető internetes, telefonos vagy személyes megrendelése alapján írásban kötik meg.

3.2. A Szolgáltatási Szerződést a Felek a határozott vagy határozatlan időtartamra kötik, az aláírás napján jön létre, ettől kezdve hatályos.

3.3. Hűségidő kikötése esetén a hűségidő a gépjárműbe szerelhtő GPS modul esetében a 12 (tizenkettő) vagy 24 (huszonnégy) hónapra vonatkozik, kivéve, ha a Felek az Online Nyomkövető Egyedi Szolgáltatási Szerződésben másképpen nem rendelkeznek.

3.4. A garanciavállalás kezdete a szerződéskötés dátuma.

3.5. A szolgáltató felelőssége korlátozott a javításokat, cseréket illetően, kötelezettségének mértéke nem haladhatja meg az árú vásárláskor kifizetett értékét.

3.6 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes használatból eredő hibákért. A készülékben és tartozékaiban keletkező átalakítás garanciavesztéssel jár. A szakszerűtlen kezelésből, tárolásból, balesetből, nem megfelelő bánásmódból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

3.7 Az Előfizető nevét a Szolgáltató az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembevételével kezeli. Amennyiben a felhasználónév és/vagy a jelszó az Előfizető hibájából illetéktelen személy tudomására jut, az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

IV. A szolgáltatási díj

4.1. A Szolgáltató inden hónap 18. napjáig számlát küld az Előfizető részére.

4.2. Amennyiben Előfizető a díjfizetési kötelezettségének a számlán meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás korlátozására. A korlátozást követően 10 munkanap elteltével a fizetési igényt behajtóhoz továbbítja, melynek következtében keletkező adminisztrációs költség az Előfizetőt terheli. A késedelmes hónapokra vonatkozóan havonta 500 Ft+ÁFA készenléti költség kerül számlázásra.

4.3. Szolgáltató papír alapon vagy Távszámla formájában számlát küld Előfizetőnek minden hónap 18. napjáig. A kiküldött távszámlát nem lehet elektronikusan megőrizni, azt minden esetben a kapott link alapján ki kell nyomtatni az e-mailből. A távszámla ugyanúgy papír alapú számlának minősül, mintha azt postán adta volna fel a számla kibocsátója, nem elektronikus számlának minősül.

4.4. Bérleti szerződés esetén, amennyiben  a teljesítés nem történik meg a számlán feltűntetett határidőig, a Szolgáltató jogosult visszavenni a gps eszközt. A Szolgáltató ilyenkor nem köteles visszatéríteni az Előfizető részére a már teljesített részösszeget.

V. Előfizető kötelezettségei

5.1. Előfizető a szerződés tartalma szerint igénybe veszi a szolgáltató által nyújtott szolgáltatást, mely tartama alatt köteles a Szolgáltatás választott fizetési periódus szerint esedékes díját a 4.1. pontban foglaltak szerint megfizetni, valamint a Szolgáltatást jogszerűen és rendeltetésszerűen használni.

5.2. A Szolgáltató tájékoztatja, és az Előfizető tudomásul veszi, hogy a 415/K/2009-3. ügyiratszámú adatvédelmi biztosi állásfoglalás szerint a gépjárművekbe szerelt GPS eszközök által továbbított adatokat, törvényi felhatalmazás hiányában csak az érintett személy hozzájárulása birtokában lehet kezelni. Továbbá a célhoz kötöttség elvének megfelelően a  műholdas nyomkövető rendszer jogszerűen csak a munkaidő alatt továbbíthat adatokat a munkavállalóról, munkaidőn kívüli időszakban ilyen jellegű személyes adatot a munkáltató nem kezelhet.

5.3. A fenti 5.2. pont értelmében az Előfizető köteles a nyomon követett személyeket vagy a nyomon követett eszközöket használó személyeket tájékoztatni a nyomon követés tényéről. A rendszer a beleegyezésük nélkül nem használható. Az e kötelezettség megszegésével kapcsolatban keletkezett igényekre vonatkozóan Szolgáltató felelősségét kizárja.

5.4. Az Előfizető a szerződéskötéskor hivatalos okirattal alátámasztva adatait köteles megadni. A hibás vagy valótlan adatok megadásából eredő károkért Előfizető a felelős.

5.5 Az Előfizető utólagos adatváltoztatási kérelem esetén (pl. szerződésmódosítás, ügyféladat változás, további felhasználói fiók igénylése) alkalmanként 5000 Ft+ÁFA adminisztrációs költséget köteles megfizetni Szolgáltató részére.

5.6. Az Előfizető köteles értesíteni a Szolgáltatót a készülék meghibásodásáról, a javításokról, cseréről 15 napon belül.

5.7. Az Előfizető jogutóddal történő megszűnése esetén a jogelődnek írásbeli értesítési kötelezettsége van a jogutód felé, melyet okirattal igazol a Szolgáltató felé. A jogutódot kötelezi és jogosítja a szerződés.

5.8. Az előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén köteles azt bejelenteni a Szolgáltató felé, ami egyben a szerződés megszűnését is jelenti.

5.9. Az előfizető természetes személy, halála esetén azt örökösének írásban kell bejelentenie. Az örökösnek lehetősége van a szolgáltatási szerződés átruházását kérni. Ennek megtörténte esetén a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek az örököst illetik.

5.10. Bérleti szerződés esetén az Előfizető a Szolgáltatást a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem értékesítheti/engedményezheti, azt másra nem ruházhatja át.

5.11. A készülék és tartozékai a teljes vételár megfizetéséig a Szolgáltató tulajdonát képezi.

VI. Szolgáltató kötelezettségei

6.1. Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatási Szerződés hatálya alatt a WEB-es klienshez állandó hozzáférést biztosít, annak érdekében, hogy az Előfizető GPS modulallal szerelt eszközeinek aktuális pozícióját meg tudja tekinteni, valamint vissza tudja játszani múltbéli pozícióit.

6.2. A Szolgáltató vállalja, hogy határozott időtartamú Szolgáltatási Szerződés esetén vagy hűségidő kikötése esetén az eredeti hűségidő lejártáig a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott áron biztosítja a Szolgáltatást az Előfizető részére.

6.3. Szolgáltató a Szolgáltatás díjában bekövetkező változásról 30 (harminc) nappal korábban köteles értesíteni az Előfizetőt. Előfizető a közléstől számított 15 (tizenöt) napon belül jogosult a Szolgáltatási Szerződést írásbeli felmondás útján 15 (tizenöt) napos felmondási idővel megszüntetni.

6.4. A Szolgáltató az Előfizetőt minden olyan tényről tájékoztatni köteles, mely a szolgáltatás teljesítését befolyásolja. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a karbantartások idejére szüneteltesse a szolgáltatást, a szüneteltetés időtartamáról a WEB-es kliens oldalán tájékoztatást kap az Előfizető.

6.5. A Szolgáltató a Szolgáltatás biztosításának teljes időtartama alatt felelősséget vállal az általa kezelt adatok biztonságos kezeléséért és harmadik személy hozzáférési lehetőségének kizártságáért, kivéve ha jogszabály vagy hatóság ettől eltérő rendelkezést ír elő vagy az Előfizető írásos kérésére tér el (pl. adatmegosztás interfészen, vagy korlátozott belépési adatok külsős megfigyelőnek).

VII. Szerződés megszűnése

7.1. Szerződő Felek a Szolgáltatási Szerződést határozott idejű Szerződés, illetve a hűségnyilatkozat hatálya alatt csak a másik Fél súlyos szerződésszegésére hivatkozással szüntethetik meg írásban, a másik félhez címzett, indokolt rendkívüli felmondással.

7.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a Szolgáltató részéről a Szolgáltatás Szolgáltatónak felróható minimum 7 (hét) napig tartó használatra alkalmatlansága, valamint az Előfizető részéről a díjfizetési kötelezettség írásbeli felszólítás ellenére történő elmulasztása, valamint a rendszer rendeltetésellenes, vagy jogszerűtlen használata.

7.3. Ha az Előfizető hűségnyilatkozatot írt alá, a Szolgáltatási Szerződés határozott idő előtti megszűnése, megszüntetése esetén GPS eszközönként 40.000 Ft+ÁFA kötbér megfizetésére kötelezett az Előfizető.

7.4. Amennyiben az Előfizető a hűségidő leteltét követően kívánja a szerződést megszüntetni, szándékát írásban köteles a Szolgáltató felé jelezni.

7.5. Amennyiben Előfizető bérlési konstrukcióban vette igénybe a szolgáltatást a bérelt eszközt köteles visszaszolgáltatni a Szolgáltató részére. Ezen kötelezettség teljesítése során felmerülő költségek (kiszerelés, csomagküldés díja) az Előfizetőt terhelik.

VIII. Adatvédelem

8.1. Előfizető a Szolgáltatási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató ellenőrizze, valamint kezelje és tárolja a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatokat.

8.2. Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csak a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig kezeli az Előfizető személyes adatait.

8.3. A Szolgáltatási Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos, Előfizetőre vonatkozó minden adatot törölni.

IX. Záró rendelkezések

9.1. Szerződő Felek a Szolgáltatási Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatot, ismeretet, műszaki megoldást, információt kötelesek üzleti titkokként kezelni, azt a másik Fél hozzájárulása nélkül mással nem közölhetik, kivéve, ha erre jogszabály, vagy hatósági határozat kötelezi őket, illetőleg ha a Szolgáltató feladatai teljesítéséhez szükséges.

9.2. Egyik szerződő Fél sem felel a szerződéses kötelezettsége teljesítéséért abban az esetben, ha a Felek érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan akadály merül fel. Különösen ilyen esetnek tekintik a szerződő Felek a Szolgáltató hatáskörén kívül eső hardver és szoftver elemek meghibásodását, Internet, GSM, GPS szolgáltatás szünetelése esetén. Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatás használatához szükséges más szolgáltatások (pl. mobil internet előfizetés) igénybe vételéből eredő költségekért, illetve ezen szolgáltatások kieséséből fakadó károkért.

9.3. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződésből származó jogait és kötelezettségeit az Előfizető előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházni. Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató jogai és kötelezettségei ez esetben e harmadik félre szállnak át a Szolgáltatási Szerződés alapján változatlanul.

9.4. A szerződéskötéskor megadott adatok módosulása esetén, Szerződő Felek kötelesek egymást tájékoztatni értesítési, kapcsolattartói, illetve számlázási adataik megváltozásáról, írásban 5 (öt) munkanapon belül.

9.5. Szerződő Felek a Szolgáltatási Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton próbálják rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, a szerződésből származó jogvita esetére kikötik a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

9.6. Az itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírásokat.

A jelenlegi ÁSZF hatályba lépése 2016.12.01.

06 80 296 890BELÉPÉS